Twórczość literacka


Gminny Ośrodek Kultury przywiązuje dużą uwagę i udziela wsparcia poetom ludowym z terenu gminy Horodło, są to:

Pani Stanisława Jeżyna z Horodła

Pan Kazimierz Dejer z Hrebennego

Wiera Kucharska i jej twórczy dorobek.

Pani Wiera Kucharska urodziła się 25 października 1932 r. we wsi Kodeniec na Podlasiu, w rodzinie chłopskiej. Szkołę podstawową ukończyła w rodzinnej wsi, a Liceum Pedagogiczne w Lublinie w 1953 r. jako wykwalifikowany nauczyciel ( licea pedagogiczne wszechstronnie przygotowywały absolwentów do pracy w szkole, gruntownie pod względem metodycznym ) pracowała w Horodyszczu ( tam trafiła z nakazem pracy ) , Oleśnicy, Hrubieszowie, w latach

1957-1979 w szkole podstawowej w Hrebennem, a w latach 1979-1984 w szkole podstawowej w Horodle. Po przejściu na emeryturę w 1984 roku, jeszcze przez 5 lat zatrudniona była na połowie etatu. W czasie swojej pracy zawodowej opiekowała się harcerstwem. W 1975 roku ukończyła zaocznie filologię rosyjską w Studium Nauczycielskim, a następnie uzyskała wykształcenie równoważne wyższym studiom zawodowym. W 1980 r. ukończyła studium przedmiotowo- metodyczne w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Lublinie. Ukończyła też kurs logopedyczny i kurs języka rosyjskiego w Leningradzie. Odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Zasługi ZHP.

Od wielu lat pani Wiera zajmowała się twórczością literacką, a zainteresowania te wywodziły się z dzieciństwa. Życie Jej nie oszczędzało, pochowała dwóch synów ( 31 i 42 lata ) oraz męża, Jak sama mówiła w trudnych i bolesnych chwilach " uciekała w poezję ". Od 1990 roku była członkiem Klubu Literackiego Ziemi Hrubieszowskiej. Zadebiutowała w 1988r. wierszami umieszczonymi w Biuletynie Towarzystwa Hrubieszowskiego, wydanym z okazji sesji popularno- naukowej, poświęconej 575 rocznicy Unii Horodelskiej.w swoim dorobku twórczym posiada następujące tomiki indywidualne:( pierwsze trzy wydane przez Nauczycielski Klub Literacki w Zamościu )

Rozmowy z ciszą - 1996 r.

Odmłodzenie czasu -1996 r.

Ocalenie pamięci - 1997 r.

Mowa wieków- w 585 rocznicę Unii Horodelskiej- wydawca Urząd Gminy w Horodle – 1998 r.

Myśli o książce – wydawca Hrubieszowski Dom Kultury – 1998 r.

Wśród dzieci – Horodło 1998 r.

Dziecinada – Horodło 1999 r.

Groch z kapustą – Horodło 1999 r.

Szukamy ziarenek miłości – na 600 lecie Hrubieszowa – 1999 r.

Nuta z tej ziemi – na 600 lecie Hrubieszowa – 2000 r.

oraz wydania broszurkowe "Uroki zimy"-2006,"Stół w gali milenijnej i karnawałowo","Na 10 -lecie GOK-u w Horodle",Ścieżką pamięci "-z okazji 140 rocznicy usypania Kopca Unii Horodelskiej – 2001,"Pieśniowiersze"- z okazji 25 lecia Zespołu Śpiewaczego w Kopyłowie -2003,"60 -lecie LO w Horodle"-2004, "Ciekawy mały świat"-2006

Jej nazwisko znajduje się w leksykonie - "Pisarze Współcześni Regionu Lubelskiego", opracowanym przez Jana Smolarza.

O tym, że wiersze Pani Wiery są niebanalne i posiadają walory artystyczne, świadczy fakt, że znalazły się w almanachach: " Napisać swój świat " - Zamość 1993 r., " Ziarno wiecznej nadziei " - Lublin 1994 r., " Bukiet znad Wąglanki " - Wąglany- 1995 r. Poza tym Jej utwory zamieszczone zostały w zbiorach takich jak: antologia prozy ludowej zamojszczyzny-" Drzewo życia": -Lublin – 1997r., "Wrzeciono 98" - Stalowa Wola- 1998 r., antologia współczesnej poezji Nauczycielskiego Klubu Literackiego " Przymierze słowa" - Zamość 1998 r., w zeszytach Klubu Literackiego Ziemi Hrubieszowskiej nr 1 – 1991r., nr 2-3 – 1992 r., nr 4 – 1995 r., nr 5 -1996 r i nr 6 – 1997 r.

Wiersze Pani Wiery drukowane były też w Dzienniku Wschodnim -1997 r., Kronice Tygodnia _ 1997 r., chełmskim czasopiśmie ProPartia -1993 r., Twórczości Ludowej – 1991 r., Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym – 1993 r., a czytane przez Nią na antenie Radia Lublin i TVP.

W domowym archiwum miała utwory pisane prozą, limeryki, satyry, fraszki i teksty piosenek.

Pani Wiera Kucharska otrzymała wiele nagród i wyróżnień za udział w konkursach m.in.w :

Ogólnopolskich Konkursach Poetyckich " U progu Kresów " w Chełmie w latach: 1989,1991,1992,1993,1994,1997,1998,1999,2002,2004.

Konkursach Poetyckich im. Ewy Szelburg-Zarembiny w latach: 1988, 1989, 1990, 1991. 1992, 1994 i 1995.

Konkursie Poetyckim " Gody Pańskie" - Chełm 1997

Boże Narodzenie w sztuce- Hrubieszów- 1996 r.

Konkursach Poetyckich im. Stanisława Buczyńskiego w latach 1991, 2001, 2003.

Konkursie Poezji i Prozy Religijnej – Zamość- 1993

Międzynarodowym Konkursie Poezji " Szukamy talentów wsi "- Opoczno – 1995 r.

Międzynarodowym Konkursie Poezji- III Mistrzostwa Polski w poezji " Szukamy talentów wsi"- Białaczów- 2005 r. za który otrzymała I nagrodę Ministra Rolnictwa.

Jak napisała Pani Maria Duławska w posłowiu do tomiku Rozmowy z ciszą, : " Urok wierszy Pani Wiery tkwi w ich słowie prostym i czystym jak źródlana woda, gdyż wyszły spod ręki, która nie poddała się deformacji mody. Zachowała i wiernie strzegła tradycji kultury regionu, utrwalając historię i otaczający świat w udanej formie lirycznej".

Pani Wiera odeszła 2 lipca 2006 r. Była osobą wrażliwą, szczerą i przyjaźnie nastawioną do ludzi, w każdym człowieku doszukiwała się pozytywnych cech, bardzo skromną , zawsze i wszędzie ustępowała miejsca innym, sama pozostając w cieniu. Przede wszystkim była bezinteresowna, nigdy nie zabiegała o sławę, ani o żadne profity. Przy swojej skromnej emeryturze wspomagała finansowo Fundację Sztuki na rzecz " Integracji" w Warszawie.

O takich postaciach nie można zapomnieć- jest ich tak mało.

Stanisława Jeżyna - poetka ziemi horodelskiej i hrubieszowskiej ( ur. w 1936 r. w Kopyłowie),nauczycielka, animatorka kultury, opublikowała pięć tomików autorskich : W sercu słońca (Lublin 1998),Z pochylonym czołem(Horodło 2005), Zatrzymane echo (Lublin 2005),Pajęczyna czasu (Lublin 2006). Zapach zmierzchu ( Lublin – Horodło 2012).

 Uprawia głównie lirykę osobistą,a oprócz tego odwołuje się do tradycji regionalnej i przypomina szczytne przejawy patriotyzmu polskiego. W prezentowanych zbiorkach sięga do stałych tematów,motywów i symboli swojej twórczości. Wprowadza przy tym do budowanego świata lirycznego jeszcze więcej kolorytu lokalnego i w większym stopniu przedstawione treści żywiołem refleksji.

Pan Kazimierz Jan Dejer urodzony w Hrebennym, gm. Horodło. W rodzinnej miejscowości uczęszczał do szkoły podstawowej. Po 12 latach od jej ukończenia powrócił w jej progi jako nauczyciel, a później jako szef. Studia wyższe zawodowe (UMCS Lublin;wydz. humanistyczny - polonistyka) ukończył w trakcie pracy zawodowej, od kilku lat jest na emeryturze. Debiutował w prasie nauczycielskiej w roku 1987 tekstem wyróżnionym w konkursie "Wszystkie barwy współczesności", pt. Uskrzydlone marzenia. Do chwili obecnej nie wydał żadnego własnego tomiku poezji. Jego utwory publikowane były w czasopismach: Kresy Literackie, Przegląd Kresowy, Głos Chełma, Twórczość Ludowa. Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego oraz w Zamojskim Almanachu Literackim Napisać Swój Świat. Wiele tekstów można znaleźć w Tomikach Klubu Literackiego Ziemi Hrubieszowskiej.

W niedługim czasie planuje wydać własny tomik poezji o roboczym tytule Uskrzydlone Marzenia.

Poetycki Życiorys wg. Pana Kazimierza Jana Dejera :

urodziłem się w krainie
gdzie krajobraz utkano z poezji
moje miejsce na ziemi
obdarowałem
miłością większą niż ciekawość świata całego
kolejne kalendarze
zdarzeniami losu
wpisują się w mój życiorys
a ja tkwię niezmiennie w tej ziemi nadbużańskiej
pszenicznej
która jest moją Ziemią Obiecaną
na wczoraj
na dzisiaj
na jutro
i na wieczność całą

 

więcej tekstów na :https://kajadej.wordpress.com/

 

Kazimierz Juszczuk urodził się 25 sierpnia 1932 r. we wsi Łuszków, gmina Horodło, powiat Hrubieszów, województwo lubelskie. W roku 1939 mając 7 lat , rozpocząłem naukę w Szkole Podstawowej w rodzinnej wiosce. Barbarzyński najazd na Polskę przez Hitlerowskich Nazistów oraz Rosjan przerwał edukację poety na cały okres niewypowiedzianej wojny. W lipcu 1944 roku po wcześniejszym wyzwoleniu wschodnich ziem polskich podjął intensywną naukę. Pięć klas Szkoły Podstawowej ukończył w Łuszkowie, szóstą i siódmą klasę w przyśpieszonym trybie w Hrubieszowie. Technikum Samochodowe ukończył w Gliwicach. W roku 1965 wyjechał do Kanady zaproszony przez najstarszego brata Władysława, żołnierza Drugiego Korpusu Armii Andersa. Wiersze sporadycznie pisałem od lat młodzieńczych. W Kanadzie z tęsknoty za Ojczyznę, zaczął publikować swoje utwory w tygodniku ukazującym się w Stanach zjednoczonych w STIVENS POINT w Gwieździe Polarnej ". Po dziesięciu latach pobytu, powróciłem do ojczyzny osiedlając się w Łodzi. Od 2001 roku mieszkam w Horodle. Tu powstało kilka tomików poezji są to: "Myśli Skupione",- 1999 r. i " Ojczyzna Najjaśniejszego Słońca"- 1999r., wydane w Łodzi oraz "Pasja"-2004r. " Refleksje ..."-2004r. i " W Osnowie Ciszy" -2005r., " W ogrodzie gwiezdnych przestworzy "i „ Tobie Śpiewam" - 2006r. wydane nakładem Gminnego Ośrodka Kultury .